Dėkojame, užklausą gavome. Su Jumis susisieksime artimiausiu metu.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BALTISCHES HAUS“ TINKLAPIO

www.bokstoskveras.lt 

PRIVATUMO POLITIKA

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši svetainė valdoma uždarosios akcinės bendrovės „BALTISCHES HAUS“, juridinio asmens kodas: 111543781, buveinės adresas: J. Jasinskio g. 16A, Vilnius (toliau – Bendrovė, Mes, Mūsų).

1.2. Bendrovė gerbia visų šios svetainės lankytojų, įskaitant ir Bendrovės klientų, (toliau – Jūs, Jūsų) teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti Jūsų asmens duomenų (toliau – Asmens duomenys) apsaugą Jums lankantis šioje svetainėje ir/ar naudojantis Bendrovės teikiamomis paslaugomis.

1.3. Šioje Bendrovės privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiame informaciją, susijusią su pagrindiniais Jūsų Asmens duomenų tvarkymo principais, taip pat informaciją apie Jūsų Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą. Svetainės lankytojų, kurie yra jaunesni nei 16 metų (toliau – Nepilnamečiai), prašome neteikti jokių Asmens duomenų.

1.4. Naudodamiesi šia svetaine ir/ar Bendrovės teikiamomis paslaugomis bei Bendrovei teikdami savo Asmens duomenis Jūs sutinkate su Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus, kai Asmens duomenų tvarkymui būtinas aiškus Jūsų sutikimas). Su Privatumo politika galite susipažinti bet kuriuo metu šioje svetainėje.

1.5. Bendrovė turi teisę bet kada pakeisti šią Privatumo politiką. Jeigu norite sekti Privatumo politikos pakeitimus, periodiškai patikrinkite šią svetainę.

1.6. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – Asmens duomenų apsaugos įstatymas), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (toliau – Elektroninių ryšių įstatymas) ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių Asmens duomenų apsaugą.

1.7. Jeigu turite klausimų ir/ar ketinate pateikti prašymą, su Bendrove susisiekti galite el. paštu duomenuapsauga@balthaus.eu. Jeigu nesate patenkintas Bendrovės atsakymu į Jūsų pateiktą prašymą, turite teisę dėl Bendrovės veiksmų kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

 

2. SĄVOKOS

2.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma, arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant tokiais duomenimis, kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;

2.2. Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam Bendrovė teikia Asmens duomenis ir kuris savarankiškai nustato gautų Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones;

2.3. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio Asmens duomenis Bendrovė valdo ir/ar tvarko;

2.4. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję Asmens duomenys;

2.5. Asmens duomenų teikimas – Asmens duomenų atskleidimas juos perduodant ar juos padarant prieinamais kitu būdu (išskyrus tokių duomenų paviešinimą žiniasklaidoje);

2.6. Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatinėmis ar neautomatinėmis priemonėmis susistemintose rinkmenose su Asmens duomenimis (jų rinkiniais) atliekama operacija (operacijų seka), įskaitant rinkimą, įrašymą, rūšiavimą, sisteminimą, saugojimą, adaptavimą, keitimą, sugeneravimą, susipažinimą, naudojimą, atskleidimą persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimą ar sujungimą su kitais duomenimis, apribojimą, ištrynimą arba sunaikinimą;

2.7. Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis asmuo tvarkantis Asmens duomenis Duomenų valdytojo nurodytu tikslu ir tvarka;

2.8. Duomenų valdytojas – uždaroji akcinė bendrovė „BALTISCHES HAUS“, juridinio asmens kodas: 111543781, buveinės adresas: J. Jasinskio g. 16A, Vilnius;

2.9. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

 

3. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

3.1. Bendrovė renka ir tvarko toliau nurodytus Jūsų Asmens duomenis, kuriuos tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai pateikiate lankydamiesi šioje svetainėje, t. y. šie Asmens duomenys automatiškai renkami iš Jūsų registracijos metu naudojamų kompiuterių ir/ar Jūsų mobiliųjų įrenginių:

3.1.1. Vardas, pavardė;

3.1.2. El. paštas, telefono numeris;

3.1.3. Komunikacija (žinutė);

3.1.4. IP adresas.

 

4. TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ TIKSLAS IR SAUGOJIMO TERMINAS

4.1. Bendrovė Jūsų Asmens duomenis tvarko vadovaujantis toliau nurodytais teisiniais pagrindais:

4.1.1. siekiant sudaryti sutartį ir/ar vykdyti jau sudarytą sutartį;

4.1.2. Jūsų sutikimo pagrindu;

4.1.3. įgyvendinant Bendrovės teisėtą interesą;

4.2. Bendrovė Jūsų Asmens duomenis tvarko toliau nurodytais tikslais:

4.2.1. Siekiant identifikuoti Jus ir susiekti su Jumis, Jums teikiant užklausas dėl Bendrovės teikiamų paslaugų;

4.2.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu, siunčiant Jums svetainės naujienlaiškius (pranešimus) ar susisiekiant su Jumis telefonu (tik tuo atveju, jeigu pasirinkote naujienlaiškius (pranešimus) gauti telefonu).

4.3. Jūsų Asmens duomenys saugomi ne ilgiau negu reikia Bendrovės nustatytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

 

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS

5.1. Bendrovė užtikrina, kad:

5.1.1. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi tik turint teisėtą tvarkymo pagrindą, sąžiningai ir skaidriai;

5.1.2. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi tik apibrėžta tvarka ir tik Bendrovės nustatytų, aiškiai apibrėžtų bei teisėtų tikslų įgyvendinimui ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;

5.1.3. tvarkomas mažiausias Jūsų Asmens duomenų kiekis, kuris yra būtinas ir pakankamas šios Privatumo politikos tikslams įgyvendinti;

5.1.4. tvarkomi tik tikslūs Jūsų Asmens duomenys, o identifikavus netikslius duomenis, jų tvarkymas ribojamas;

5.1.5. tvarkomi saugiu būdu apsaugančiu Jūsų Asmens duomenis nuo nesankcionuoto ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo, Asmens duomenų netyčinio praradimo, sunaikinimo ar žalos padarymo, taip pat Bendrovei naudojant tinkamas technines ir organizacines priemones;

5.1.6. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau negu reikia Bendrovės nustatytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti;

5.1.7. Jūsų Asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje vykdo tik įgalioti asmenys, įsipareigoję užtikrinti tvarkomų Asmens duomenų konfidencialumą.

 

6. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

6.1. Jūs turite toliau nurodytas Duomenų subjekto teises, kurias įgyvendinti galite pateikdami prašymą ir nurodydami konkrečią teisę, kurią siekiate įgyvendinti, savo tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašymą galite pateikti: elektroniniu paštu duomenuapsauga@balthaus.eu , paprastu paštu prašymą atsiuntus adresu J. Jasinskio g. 16A, Vilnius, ar prašymą pateikus tiesiogiai Bendrovei adresu J. Jasinskio g. 16A, Vilnius:

6.1.1. Žinoti apie savo Asmens duomenų tvarkymą ir susipažinti (gauti tvarkomų Asmens duomenų kopiją) su savo Asmens duomenimis;

6.1.2. Reikalauti ištaisyti bet kokius netikslius Jūsų Asmens duomenis;

6.1.3. Reikalauti ištrinti bet kuriuos Jūsų Asmens duomenis, jeigu:

6.1.3.1. nebeegzistuoja Asmens duomenų tvarkymo tikslas, kurio pagrindu iki tol buvo tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;

6.1.3.2. atšaukiate savo anksčiau duotą sutikimą ir Jūsų Asmens duomenų tvarkymui nėra kito teisėto tvarkymo pagrindo;

6.1.3.3. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi be teisėto pagrindo;

6.1.3.4. egzistuoja kiti Reglamente nustatyti atvejai.

6.1.4. Reikalauti apriboti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą galite:

6.1.4.1. laikotarpiu, kai prašote Bendrovės patikrinti Jūsų Asmens duomenų tikslumą;

6.1.4.2. Jeigu Jūsų Asmens duomenų tvarkymas atliekamas neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų Asmens duomenys būtų ištrinti;

6.1.4.3. Kai Jūsų Asmens duomenys Bendrovei nebereikalingi, tačiau jie būtini Jums, siekiant įgyvendinti savo teisę pateikti skundą ar apginti savo teises.

6.1.5. Prašyti gauti savo Asmens duomenis įprastu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu;

6.1.6. Nesutikti, kad tvarkytume Jūsų Asmens duomenis;

6.1.7. Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

7. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

7.1. Bendrovė Jūsų Asmens duomenis gali perduoti:

7.1.1. Asmens duomenų tvarkytojams, teikiantiems Bendrovei svetainės palaikymo paslaugas;

7.1.2. Asmens duomenų tvarkytojams, teikiantiems Bendrovei svetainės talpinimo paslaugas;

7.2. Pasitelkiame tik tuos Duomenų tvarkytojus, kurie Asmens duomenų apsaugai užtikrinti taiko tinkamas technines ir organizacines priemones, atitinkančias Reglamento nuostatas bei užtikrina Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teises bei jų įgyvendinimą.

7.3. Jūsų Asmens duomenų neperduodame už Europos Ekonominės Erdvės ribų, nebent tokia šalis, į kurią perduodami Jūsų Asmens duomenys, užtikrina adekvatų apsaugos lygį arba sutinkate su tokiu Jūsų Asmens duomenų perdavimu.

7.4. Bendrovės pasitelkti tvarkytojai Jūsų Asmens duomenis tvarko tik vadovaudamiesi Bendrovės nurodymais. Pasitelktas tvarkytojas samdyti subtvarkytoją turi teisę tik gavęs rašytinį išankstinį Bendrovės sutikimą.

7.5. Jūsų Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami teisėsaugos institucijoms, teismui ir kitoms valstybės institucijoms, tačiau tik tiek ir tokia apimtimi, kiek leidžia teisės aktai.

 

8. NAUDOJAMI SLAPUKAI

8.1. Siekiant užtikrinti Jūsų galimybę lengviau ir efektyviau naršyti šioje svetainėje bei siekiant užtikrinti aukštos kokybės paslaugų teikimą, atitinkantį Jūsų poreikius, naudojami toliau nurodyti slapukai (slapukai yra failai, saugantys informaciją Jūsų kompiuterio kietajame diske arba paieškos „variklyje“): Vardas Aprašymas Galiojimas [_ga] [Google Analytics nuolatinis slapukas naudojamas siekiant atskirti svetainės lankytojus, kai renkama informacija apie svetainės lankomumą]. 2 metai v.01, galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. 4 [_gid] [Google Analytics nuolatinis slapukas naudojamas siekiant atskirti svetainės lankytojus, kai renkama informacija apie svetainės lankomumą]. 24 valandos [_gat] [Google Analytics sesijos slapukai naudojami Google Analytics padidinti užklausimo greitį]. 1 minutė [SESS{id}] [Naudojami siekiant palaikyti svetainės vartotojo prijungtą (angl. – logged) prie sistemos], 10 valandų.

8.2. Turite galimybę pasirinkti priimti ar nepriimti slapukus: kai lankotės svetainėje, galite pamatyti žinutę, informuojančią apie slapukų naudojimą ir prašančią duoti sutikimą jų naudojimui. Jeigu pažymite, kad nesutinkate su slapukų naudojimu, slapukai nebus naudojami (išskyrus slapukus, naudojamus tinkamam funkcionalumui užtikrinti, pvz., SESS {id}).

 

9. NUORODOS

9.1. Svetainėje naudojamos nuorodos į trečiųjų asmenų svetaines. Pažymime, jog trečiųjų asmenų tinklalapių naudojimui, į kuriuos Bendrovės svetainė pateikia nuorodas, taikomos šių tinklalapių privatumo politikos nuostatos, todėl Bendrovė neprisiima atsakomybės už šiuose tinklalapiuose pateiktos informacijos turinį ir/ar jų veiklą.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami paspauskite mygtuką Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Daugiau apie privatumo politiką skaitykite čia.
Sutinku